Opći uvjeti

Opći uvjeti agencije Tales of Croatia

Ugovor o putovanju i Opći uvjeti i uputstva za turističke paket aranžmane

1.Opće odredbe
Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – Tales of Croatia (tvrtka Svijet novih dimenzija d.o.o., u daljnjem tekstu Agencija ) i putnika, odnosno ugovaratelje putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika ( u daljnjem tekstu putnik). Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik Agencije i putnik te nakon što je putnik u cijelosti uplatio cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigurao plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogucnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne ucinke tek kad Agencija primi ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izricito ugovoreno dio ugovorne cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti osobnim putem, telefonom, internetom ili nekim drugim nacinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Agenciji dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio Ugovora između Agencije i putnika te su pravno obvezujući za obje strane. U slučaju da je u pojedinom paket – aranžmanu obavljena odredba različita od objavljenih uvjeta u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u paket – aranžmanu.

2. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplacuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugacije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplacuje se najkasnije 21 dan prije pocetka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do ugovorenog roka placanja. Za individualne rezervacije kao i za sve rezervacije ``na upit´´ (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta ali ih je Agencija u mogućnosti osigurati dodatno) Agencija naplacuje troškove rezervacije u iznosu od 100 kuna, osim u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 30 dana kada se za troškove rezervacije ``na upit´´ uplaćuje iznos cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora. Tako zatraženu rezervaciju Agencija se obvezuje obraditi u roku od 2 dana (subota se ne smatra radnim danom ) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko Agencija u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije biti će u cijelosti vraćeni putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane Agencije potvrđenu rezervaciju troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane putnika troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana.

3.Cijene

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja u vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u Agencijskim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Agencija može predvidjeti da putnik određene usluge koje će koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi se izravno izvršitelju usluge. Agencija može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10 %. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu vecem od 10 % putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti Agenciji u roku od 2 dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana putnik nema pravo na nadoknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Agencijskim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su razliciti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Agencijskim programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane Agencijskih djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan pocetka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20:00 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Agenciju ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

5. Putni dokumenti, poštivanje propisa

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Agencija ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako RH tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštovanja navedenih obaveza putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekata (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Agencije će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujuci i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku sa se osobno informira na web-stranici www.mvp.com i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH.

6. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi ``paket´´ Putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstveno osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slucaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slucaju, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 9. ovog ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

8. Otkazivanje putovanja od strane Agencije ili promjena programa putovanja

Ako Agencija prije početka putovanja značajnije izmjeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pismenom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti Agencije prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, Agencija se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata zamjenski aranžman koji mu je Agencija ponudila smatra novim govorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema Agenciji s bilo kojeg pravnog odnosa koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako Agencija nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Agencija može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvrši izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika Agencija može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od Agencije za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Agencija je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za Agenciju da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.

Agencija zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je Agencija bila posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio potreban najmanji broj putnika za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenje, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatora na Agencijskim web-stranicama.

9. Otkazivanje putovanja od strane putnika

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako

u programu nije navedeno drugačije) :

-do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn

-29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

-21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

-14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

-7-0 dana prije polaska 100 % cijene aranžmana

nakon polaska 100% cijene aranžmana.

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na svedruge bitne promijene. Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.

10. Rješavanje problema

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor Agenciji i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu ) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Agencija može odgoditi rok donošenje rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužan, u pismenom obliku, obavijestiti putnika podnosioca prigovora. Agencija će riješiti samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po ``Fortuna sistemu´´ ili po ``Last minute ponudi˝ putnik nema pravo prigovora na smještaj. Dok Agencija ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Prije pokretanja sudskog postupka preporučamo obraćanje Arbitražnoj komisiji UHPA-e (Udruga hrvatskih putničkih agencija, www.uhpa.hr). U slučaju sudskog spora, nadležan je sud u Zagrebu.

11. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.) U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenta. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

12. Prtljaga

Prijevoz prtljage do odredene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godina nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorena isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz, te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putnickom zracnom prometu. U slucaju gubitka prtljage u hotelu putnik zahtjev upucuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage.

13. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanjutrebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Sunce osiguranje d.d. na telefon: 0800 6077 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog osiguranja 1900023454.

14. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i isti će se koristiti za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tad ce se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

15. Informacije

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obavezuje organizatora u većoj mjeri nego što su to i obavijesti navedene u samom programu putovanja.

16. Završne odredbe

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa sa Agencijom odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Agencije. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, primjenjuje se hrvatsko pravo.

Prijavite se na email listu: